Компанія “Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ” взяла на себе зобов’язання щодо охорони життя та здоров’я своїх працівників а також збереження навколишнього середовища.

Основним завданням, що стоять перед Компанією, є забезпечення безпечних умов праці працівників у відповідності до законодавства України у сфері охорони праці та техніки безпеки.

З метою забезпечення виконання робіт у відповідності до законодавства з охорони праці, були розроблені та введені в дію Положення про службу охорони праці, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників, а також Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Задля забезпечення безпечного проведення робіт, що проводяться на виробництві, Компанією отримано Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Служба охорони праці веде постійний контроль над дотриманням вимог даних дозвільних документів працівниками Компанії.

У 2012 році Компанія була атестована відповідно до системи міжнародних стандартів ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 та OHSAS 18001-2007. Регулярними аудиторськими перевірками здійснюється контроль відповідності виконання робіт вищезазначеним стандартам.

З липня 2009 р. ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» розпочало роботи із удосконалення існуючої системи управління шляхом впровадження в свою діяльність вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2008 «Системи управління якістю», ISO 14001:2004 «Системи екологічного керування та настанови щодо застосування» та OHSAS 18001:2007 «Системи управління гігієною та безпекою праці».

Першим кроком у роботі було розроблення документації, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008, проведення навчання керівництва та персоналу, впровадження системи управління якістю і підготовлення апарату управління компанії до сертифікаційного аудиту.

У 2009 році, успішно пройшовши аудит, компанія отримала сертифікат відповідності її системи управління якістю вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 і OHSAS 18001:2007.

З метою реалізації вищенаведеного, в ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» було затверджено план дій, що передбачав заходи для успішного впровадження системи управління гігієною та безпекою праці, екологічного керування і проходження сертифікаційного аудиту, зокрема, визначення відповідальних за систему, ідентифікування екологічних аспектів і ризиків у сфері гігієни та безпеки праці, розроблення програм з охорони навколишнього середовища та по зниженню небезпек і ризиків, навчання внутрішніх аудиторів та персоналу компанії тощо.

У 2013-2014 рр. в компанії працювала група зовнішніх аудиторів, метою яких була перевірка відповідності системи управління якістю, гігієною та безпекою праці, екологічного керування компанії вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 та OHSAS 18001:2007.

За результатами аудиту органом сертифікації було прийнято рішення щодо видачі ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» міжнародних сертифікатів.

ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» здійснює діяльність у відповідності до законодавства України з охорони навколишнього середовища.

Для запобігання забруднення площ, де розташоване виробництво Компанії, з підрядними ліцензованими організаціями укладено необхідні договори на утилізацію відходів виробництва.

Збереження та раціональне використання природних ресурсів – пріоритетні завдання Компанії, діяльність якої відбувається у суворій відповідності до отриманих дозволів на спеціальне водокористування та дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

З метою зменшення впливу на навколишнє середовище, ведеться постійний облік кількості використаних ресурсів та кількості викидів, утворених під час виробничих процесів.

Відповідно вимог даних документів проводяться заходи по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та зменшення об’єму природних ресурсів, що використовуються.

Службою охорони праці підприємства здійснюється постійний контроль дотримання вимог нормативно-правових актів у сфері захисту навколишнього середовища.